Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo – doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Zgodnie z paragrafem 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie rad rynku pracy  (Dz. U. z 2014 r., poz. 630), Powiatowa Rada Rynku Pracy wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu  w protokole posiedzenia rady.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy m.in. :

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich;

2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

3. Opiniowanie projektu regionalnego planu działania oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;

4. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finanowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorzadu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;

5. Wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;

6. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;

7. Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;

8. Współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa;

9. Opiniowanie celowości i realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

a)      liczbę osób objętych i kryteria doboru tych osób,

b)      zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową;

c)      koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

10. Opiniowanie proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych;

11.Opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji (…), biorąc pod uwagę w szczególności:

a)      kryteria doboru bezrobotnych,

b)      zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród:

 • działąjących na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji,
 • społeczno - zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

  Podstawa prawna

  ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 i 1149), oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spełecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz.630).

 

 •   Na podstawie  Decyzji nr 343 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 08 Października 2018r. powołano komisję w skład, której wchodzą :


 • Wykaz członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sosnowcu

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

 

Instytucja

  1.

Genowefa Drzymont

Przedstawicielka OPZZ(rada powiatowa)

 2.

Józef Lupa

Przedstawiciel OPZZ(rada wojewódzka)

 3.

Krystyna Derebecka

Przedstawicielka OPZZ(Zarząd Oddziału ZNP
w Sosnowcu)

  4.

Dariusz Kuta

Przedstawiciel OPZZ(Zarząd Oddziału ZNP
w Sosnowcu)

 5.

Joanna Sińska

Przedstawicielka NSZZ „Solidarność"

  6.

Małgorzata Kowalska

Przedstawicielka Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

  7.

Mirosław Szplit

Przedstawiciel Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych

  8.

Damian Nawalkowski

Przedstawiciel Cechu Rzemiosł Róznych MiŚP

  9.

Piotr Rospęk

Przedstawiciel Forum Związków Zawodowych

  10.

Tadeusz Mizerski

Przedstawiciel Stowarzyszczenia Kupców Polskich

w Sosnowcu

  11.

Wilhelm Zych

Przedstawiciel Samorządu

  12.

Grzegorz Frugalski

Przedstawiciel Samorządu

  13.

Tomasz Szymonowicz

Przedstawiciel Samorządu

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiatowa Rada Zatrudnienia [ 1 ]
WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE NOWGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE NOWGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
15-06-17 11:02
Szydłowska Beata
101KB

Redakcja strony: Powiatowa Rada Rynku PracyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3748

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl