BIP
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

PUP Sosnowiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP PUP Sosnowiec.
Data publikacji strony internetowej: 2019-10-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-04.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-29

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Wersja kontrastowa (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Szydłowska, bszydlowska@pup.sosnowiec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 297-87-02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu mieści się w budynku pięciokondygnacyjnym z odpowiednim zapleczem higieniczno-sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Bezpośrednio przed głównym wejściem do budynku usytuowane są dwa wyznaczone miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada dwa wejścia dostosowane dla potrzeb niepełnosprawnych (pochylnie). Na każde piętro można dostać się po schodach, jak również windą dostosowaną do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.
Istnieje możliwość wejścia na teren budynku z psem asystującym bez żadnych ograniczeń.
W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania w tutejszym Urzędzie z tłumacza języka migowego.
 

Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora ds. Dostępności

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu informuje, że Funkcję Koordynatora ds. Dostępności w tut. Urzędzie będzie pełniła Pani Beata Szydłowska - Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego.
Dodatkowo powołany został Zespół ds. dostępności jako wsparcie dla Koordynatora (skład zespołu poniżej):

  • Anna Woźnica - Rodek - Dział Obsługi Klienta
  • Anna Smaga-Piwowar - Dział Organizacyjno-Administracyjny
  • Aleksandra Biela - Stanowisko ds. wdrożeń i obsługi systemów informatycznych
  • Agnieszka Szczęśniak - Stanowisko ds. wdrożeń i obsługi systemów informatycznych
  • Daria Staszkiewicz - Stanowisko ds. Pracowniczych

Podstawa prawna
Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności jest realizacją obowiązku nałożonego Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadania koordynatora ds. dostępności
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Sosnowcu;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz współpraca w zakresie realizacji tych zadań zgodnie z wymogami określonymi w art. 6 pkt 2 i 3 ustawy;
3) monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:
Beata Szydłowska - Koordynator ds. Dostępności
Adres do korespondencji: 41-200 Sosnowiec ul. Rzeźnicza 12
Tel. 32 297-87-02
e-mail: bszydlowska@pup.sosnowiec.pl

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Rozmiar
pdf 2021-03-23 Raport o stanie zapewnienia dostępności na dzień 01.01.2021r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 386
105.58KB

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
PUP Sosnowiec
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-09-24 13:40
Aktualizacja publikacji
Biela Aleksandra 2020-09-04 14:48
Wytworzenie publikacji
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C. 2020-09-04 14:48
Zatwierdzenie
Dyrektor PUP - mgr inż. Andrzej Madej 2020-09-04 14:48
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry