BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo - doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Zgodnie z paragrafem 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630), Powiatowa Rada Rynku Pracy wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy m.in.:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich;
 2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. Opiniowanie projektu regionalnego planu działania oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
 4. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finanowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorzadu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
 5. Wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 6. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 7. Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 8. Współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa;
 9. Opiniowanie celowości i realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
  1. liczbę osób objętych i kryteria doboru tych osób,
  2. zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową;
  3. koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
 10. Opiniowanie proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych;
 11. Opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji (…), biorąc pod uwagę w szczególności:
  1. kryteria doboru bezrobotnych,
  2. zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród:

 • działąjących na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji,
 • społeczno - zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1482), oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spełecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz.630).

Na podstawie Zarządzenia nr 697 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 08 Października 2019r. powołano komisję w skład, której wchodzą:

Wykaz członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sosnowcu
Lp. Imię i nazwisko Instytucja
1 Helena Ziółkowska Przedstawicielka OPZZ(rada wojewódzka)
Dominika Felderhoff Przedstawicielka Pracodawcy RP
Rafał Styczeń Przedstawiciel OPZZ(rada powiatowa)
Joanna Sińska Przedstawicielka NSZZ „Solidarność"
Marcin Lis Przedstawiciel Śląskiego Związku Pracodawców "Lewiatan"
Piotr Rospęk Przedstawiciel Forum Związków Zawodowych
Damian Nawalkowski Przedstawiciel Cechu Rzemiosł Róznych MiŚP
Grzegorz Frugalski Przedstawiciel Samorządu
Tomasz Szymonowicz Przedstawiciel Samorządu
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Rozmiar
doc 2019-09-25 10:08 WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE NOWGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 564
101KB

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
PUP Sosnowiec
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-09-25 10:06
Aktualizacja publikacji
Smaga-Piwowar Anna 2019-10-29 11:40
Wytworzenie publikacji
Anna Smaga-Piwowar 2019-10-29 11:39
Zatwierdzenie
Anna Smaga-Piwowar 2019-10-29 11:39
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry