BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Działalność urzędu

Działalność urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(tekst jednolity Dz.U.2013.poz. 595 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 13 października 1998 r.- przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu realizuje zadania z zakresu:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 149 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. ,nr 127 poz. 721 z póżn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz.U. 2012, poz.1299);
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego. (tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 1189);
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014, poz. 667);
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. 2014, poz.864);
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szcegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. 2009 nr 142, poz. 1160);
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ( Dz. U. 2012, poz. 457 z późń. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. 2011, Nr 155 poz. 921).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
PUP Sosnowiec
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-09-24 13:15
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2019-09-24 13:16
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry