BIP
Grafika BIP

Skargi, wnioski, petycje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096 z późń. zm., DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. „Skargi i wnioski” oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 Nr 5, poz. 46).

Tryb:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. Przyjęcia skargi lub wniosku nie uzależnia się do złożenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających rację skarżącego. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniesienie skargi lub wniosku oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Rejestrowanie, organizowanie oraz nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków w urzędzie - zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym PUP Sosnowiec - należy do Sekretariatu Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.

Dyrektor PUP Sosnowiec przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania PUP Sosnowiec.

Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Skargi i wnioski oraz oryginalną dokumentację dotyczącą ich załatwienia przechowują Działy organizacyjne, które je rozpoznawały, natomiast kserokopie dokumentów dotyczących tych skarg lub wniosków kompletuje Sekretariat PUP Sosnowiec.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
PUP Sosnowiec
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-09-24 12:52
Aktualizacja publikacji
Smaga-Piwowar Anna 2019-10-29 14:30
Wytworzenie publikacji
Anna Smaga-Piwowar 2019-10-29 14:28
Zatwierdzenie
Anna Smaga-Piwowar 2019-10-29 14:28
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry